طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : 16887.pdf 16887.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سامان پناهی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای سیدعلی روحانی / آقای صمد عزیزنژاد /