بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 60. بخش برق (گزارش تفصیلی)

توضیحات
فایل : 16885.pdf 16885.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بخش برق، بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین بیات / خانم سیده مریم موسوی / آقای فریدون اسعدی /
همکاران : آقای علیرضا اسدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای هاشم خوئی /