اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»

توضیحات
فایل : 16889.pdf 16889.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی ، مطالعات حقوقی

نقش ها

اشخاص حقوقی : آقای خیراله خیری اصل / آقای محمدرضا شمسا /