بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 63. تصویر محیط کسب وکار در آستانه تصویب بودجه و برخی آثار بودجه بر مؤلفه های محیط کسب وکار

توضیحات
فایل : 16894.pdf 16894.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بار مالیاتی، بدهی دولت، سرمایه گذاری خارجی، محیط کسب و کار، پایداری مالی، کسری بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ایمان تهرانی / خانم مریم احمدیان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدعلی روحانی /