ملاحظات به کارگیری تصمیم گیری خودکار و هوش مصنوعی در دولت و پارلمان

توضیحات
فایل : 16893.pdf 16893.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : بنیادین حکومتی، تصمیم گیری خودکار، دولت الکترونیک، سیاستگذاری، قواعد حقوقی، هوش مصنوعی، پارلمان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابراهیم یوسفی راد /
همکاران : آقای ابوالقاسم رجبی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /