پژوهشی تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 13. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی غیرنفتی سال 1398

توضیحات
فایل : 16795 (1).pdf 16795 (1).pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد ایران، بخش حقیقی، برجام، تحریم، خدمات، رشد اقتصادی، ساختمان، صنعت، نفت، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای محمدرضا عبداللهی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای ابوالمحسن والی زاده /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای سیدعلی روحانی /