همکاری ایران و عراق در بهره برداری از میادین مشترک بین دو کشور (بخش اول) 1. یکپارچه سازی راهکار برون رفت از بازی با حاصل جمع صفر در میادین مشترک هیدروکربوری

توضیحات
فایل : 16897 (1).pdf 16897 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : عراق، قرارداد نفتی، میادین مشترک، یکپارچه سازی

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم مهدخت متین /
تهیه و تدوین : آقای نیما شمساپور / آقای سجاد باقرپور /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /