خبرنامه تحولات انرژی (36) دوره دهم (با رویکرد تحولات گازی جدید در روسیه و آمریکا)

توضیحات
فایل : 16896.pdf 16896.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : ترانزیت ال.ان.جی، ترک استریم، نورد استریم 2

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /