بررسی لایحه بودجه سال 139۹ کل کشور 10. منابع بودجه (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 16771.pdf 16771.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : اسناد خزانه، اوراق مالی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، سود سهام، لایحه بودجه سال 1399، منابع عمومی دولت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدهادی عابدی /
همکاران : آقای محمدحسین معماریان / آقای هادی ترابی فر / آقای سید محمدحسین فاطمی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدعباس پرهیزکاری /
اظهارنظر کننده : آقای شاهین جوادی /