بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 65. بررسی درآمدها و اعتبارات استانی

توضیحات
فایل : 16898.pdf 16898.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بودجه استانی، عدم توازن افقی، عدم توازن عمودی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ناصر یارمحمدیان / آقای شاهین جوادی /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدعباس پرهیزکاری /