اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت»

توضیحات
فایل : 16899.pdf 16899.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تدوین و تنقیح قوانین، صنعت، نسخ صریح، نسخ ضمنی

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای سعید شجاعی /
تهیه و تدوین : خانم فاطمه میرجلیلی / آقای احمد مرکز مالمیری /
همکاران : خانم مریم رهبری / آقای محمد بختیاری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای سعید شجاعی /