بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند الحاقی«1» تبصره «1»

توضیحات
فایل : 16904.pdf 16904.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مهدخت متین /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /