بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور الحاق یک بند به تبصره «6»

توضیحات
فایل : 16905.pdf 16905.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /