بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور «بررسی منابع اعتباری پیش بینی شده یارانه نان و خرید تضمینی گندم»

توضیحات
فایل : 16903.pdf 16903.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای امیر یونسیان /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /