بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 67. الزامات تعریف صحیح پروژه های طراحی و اجرای الگوی کشت در قانون بودجه

توضیحات
فایل : 16901.pdf 16901.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جهانگیر پرهمت / آقای پژمان اعلائی بروجنی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای جمال محمد ولی سامانی / آقای محمدتقی فیاضی /