بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور الحاق جزء «3» به تبصره «1»

توضیحات
فایل : 16912.pdf 16912.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید شجاعی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /