بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور اصلاح بند الحاقی 1 تبصره «15» (اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی)

توضیحات
فایل : 16911.pdf 16911.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / خانم پریسا علیزاده /