بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور الحاق یک بند به تبصره «8» (اخذ مالیات از استخراج رمز ارزها)

توضیحات
فایل : 16910.pdf 16910.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / خانم پریسا علیزاده /