بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور الحاق یک بند به تبصره «18» (مدیریت باندهای بسامدی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز)

توضیحات
فایل : 16909.pdf 16909.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / خانم پریسا علیزاده /