بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره «1»

توضیحات
فایل : 16908.pdf 16908.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه میرجلیلی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای سعید شجاعی /