بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 69. تبصره «15» (پیشنهاد الحاق یک بند)

توضیحات
فایل : 16907.pdf 16907.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /