بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند الحاقی «2» تبصره «15»

توضیحات
فایل : 16906.pdf 16906.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی / آقای مهدی مظاهری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /