اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی (اعاده شده از شورای نگهبان (3))

توضیحات
فایل : 15869-4.pdf 15869-4.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی /
ناظر علمی : آقای حامد ناظمی / آقای احمد حکیم جوادی /