بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند «هـ» تبصره «4»ـ ردیف های ۱، ۹، 10

توضیحات
فایل : 16918.pdf 16918.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی / آقای مهدی مظاهری /
ناظر علمی : آقای محمدتقی فیاضی / آقای حسین افشین /