بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1399 کل کشور بند »هـ« تبصره »۴ »ـ ردیف ۲

توضیحات
فایل : 16917.pdf 16917.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی / آقای مهدی مظاهری /
ناظر علمی : آقای محمدتقی فیاضی / آقای حسین افشین /