بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند «هـ» تبصره «8»

توضیحات
فایل : 16916.pdf 16916.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی / آقای مهدی مظاهری /
ناظر علمی : آقای محمدتقی فیاضی / آقای حسین افشین /