ماهنامه تحلیلی انرژی (28) دوره دهم (ویژه تحولات انرژی در منطقه مِنا؛ 1. حوزه نفت و گاز)

توضیحات
فایل : 16919.pdf 16919.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تقاضا، عرضه، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نفت، گاز

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /