درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (1) نحوه مواجهه نظام آموزشی کشور با ویروس کرونا

توضیحات
فایل : 16920 (2).pdf 16920 (2).pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات / آقای حسین نصیری /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /