پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 7. تابستان 1398 (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 16926 (1).pdf 16926 (1).pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، شفافیت، فعالان اقتصادی، محیط کسب و کار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ایمان تهرانی /
همکاران : آقای امین قنبری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
اظهارنظر کننده : آقای جعفر خیرخواهان / آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه /