مروری بر «برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی تابعیتی»

توضیحات
فایل : 16927.pdf 16927.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : اقامت، برنامه اقدام جهانی، تابعیت

نقش ها

ترجمه و تلخیص کنندگان : آقای حسین ترقی / آقای اسماعیل نوده فراهانی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /