آینده پژوهی توسعه خودروهای برقی و آثار آن بر صنایع معدنی

توضیحات
فایل : 16924.pdf 16924.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : باتری لیتیمی، خودروی برقی، صنایع معدنی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میلاد سلیمانی خلجی /
مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری / آقای سعید شجاعی /
همکاران : آقای هومن فرزامی / خانم طیبه صالحی / خانم فریبا واعظ قاسمی /
اظهارنظر کننده : آقای مسعود عسکری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /