ایمنی در تونل های جاده ای و ریلی ۲. مبانی و ضوابط ایمنی آتش در خطوط متروی شهری

توضیحات
فایل : 16934.pdf 16934.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آتش سوزی، ایمنی، بهره برداری، خطوط متروی شهری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سارا حمیدپور /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /