خلاصه مدیریتی گزارش: آسیب شناسی سیاست های حمایت از بخش کشاورزی ایران

توضیحات
فایل : 16935.pdf 16935.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : حمایت از تولید کننده، سیاست های حمایتی، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حامد نجفی علمدارلو /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی / آقای جمال محمدولی سامانی /
اظهارنظر کننده : آقای پژمان اعلائی بروجنی /