ارزیابی اقتصادی روش مستقیم تولید پروپیلن از خوراک متانول و گاز طبیعی

توضیحات
فایل : 16931.pdf 16931.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : روش های مستقیم، فرایند تبدیل گاز به پروپیلن، متانول، پروپیلن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مصطفی سعیدی / خانم فاطمه میرجلیلی /
مدیر مطالعه : خانم فاطمه میرجلیلی /
همکاران : خانم شیدا رستمی /
اظهارنظر کننده : آقای حسن عباس زاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای سعید شجاعی /