تحلیل عملکرد رقابت پذیری صنعتی در اقتصاد ایران

توضیحات
فایل : 16940.pdf 16940.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : ایران، رقابت پذیری، صنعت

نقش ها

تهیه و تدوین : گروه کارشناسی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /