درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (3) بررسی بار مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر صندوق های بازنشستگی

توضیحات
فایل : 16939 (1).pdf 16939 (1).pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدسجاد پادام /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /