درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (6) بسته پیشنهادی برای مقابله با تبعات ویروس کرونا در ورزش

توضیحات
فایل : 16944.pdf 16944.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صادق ستاری فرد /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /