درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (8) بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن

توضیحات
فایل : 16945.pdf 16945.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تبعات اقتصادی، ویروس، کرونا، کسب وکارها

نقش ها

تهیه و تدوین : گروه نویسندگان /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای سیدعلی روحانی / آقای موسی شهبازی غیاثی /