ماهنامه تحلیلی انرژی (29) دوره دهم (ویژه تحولات انرژی در منطقه مِنا (2)؛ حوزه سرمایه گذاری و انرژی های تجدیدپذیر)

توضیحات
فایل : 16951.pdf 16951.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : برق تجدیدپذیر، رشد اقتصادی، عربستان، عرضه و تقاضای نفت، پالایشگاه

نقش ها

تهیه شده : خانم زهرا جعفری /
همکاران : آقای وحید محمدی / گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /