ایمنی در تونل های جاده ای و ریلی 3. بررسی برخی دستورالعمل های ایمنی در تونل های جاده ای و ریلی

توضیحات
فایل : 16930.pdf 16930.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آتش سوزی، ایمنی، بخشنامه، تونل جاده ای، تونل ریلی، دستورالعمل

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای بیژن فرهانیه / آقای علی مصطفی زاده ابوالمعالی / آقای علی کاظمی پور پاپکیاده / آقای امید ادیبی / آقای اسماعیل محمدیان /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
اظهارنظر کننده : خانم سارا حمیدپور /