اجاره داری مسکن و مروری بر قوانین کنترل اجاره بها (تحلیل تطبیقی اجاره داری مسکن و رهنمون هایی برای مسکن استیجاری در ایران)

توضیحات
فایل : 16936.pdf 16936.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : اجاره داری حرفه ای، تجارب جهانی، قانون کنترل اجاره، مسکن استیجاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی فرنام / خانم سارا حمیدپور / آقای حمیدرضا صباغی / آقای محمدرضا عبدلی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /