درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (9) ملاحظات رسانه ای به منظور مواجهه مطلوب با پدیده ویروس کرونا در کشور

توضیحات
فایل : 16956.pdf 16956.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعلی محسنیان / آقای امین طیب طاهر /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /