اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور»

توضیحات
فایل : 16959.pdf 16959.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن کاویانی / آقای اکبر شکوهی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمد موسوی خطاط /