درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا ( 14) ارزیابی اقدامات حمایتی دستگاهها از اقشار ضعیف و آسیب پذیر

توضیحات
فایل : 16961.pdf 16961.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سامان یوسف وند /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /