درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا ( 16 ) ارزیابی راه طی شده و بایسته های مسیر پیشرو (ویرایش دوم)

توضیحات
فایل : 16962.pdf 16962.pdf
دفاتر : معاونت پژوهش های فرهنگی - اجتماعی ، معاونت پژوهش های اقتصادی، معاونت پژوهش های سیاسی - حقوقی

برچسب ها

فارسی : کرونا