سیاستگذاری و قانونگذاری مرتبط با توفان های گردوخاک

توضیحات
فایل : 16947.pdf 16947.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : ایران، توفان گردوخاک، سیاست، قانون، کانون

نقش ها

تهیه و تدوین : پژوهشکده آب دانشگاه تربیت مدرس /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی / آقای جمال محمد ولی سامانی /
اظهارنظر کننده : آقای حسن امجدیان /