بررسی چالش های الگوی کشت و آب مصرفی کشاورزی

توضیحات
فایل : 16948.pdf 16948.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آب، الگوی کشت، امنیت غذایی، کشاورزی پایدار