درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (18) وضعیت کنترل همه گیری کووید- 19 در کشور، پیش بینی موج دوم شیوع بیماری و اقدامات لازم برای آمادگی

توضیحات
فایل : 16963.pdf 16963.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : مدیریت، کرونا

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم مریم رهبری /
تهیه و تدوین : خانم مریم رهبری /
همکاران : آقای محمد بختیاری / آقای سید سجاد موسوی / خانم سمیه صدیقی / آقای توحید آتشبار /
اظهارنظر کننده : مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد ایران / مرکز تحقیقات شبکه ویروس شناسی ایران / آقای علی اخوان بهبهانی / آقای اکبر فتوحی / آقای عباس وثوق مقدم / آقای محمد حسین سالاریان زاده / انجمن پزشکی اجتماعی ایران /
ناظر علمی : آقای سیدمحمد موسوی خطاط / آقای سینا کلهر / آقای ایروان مسعودی اصل /