اینترنت اشیاء (1): فناوری ها، استانداردها و چالش ها

توضیحات
فایل : 16965.pdf 16965.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : استاندارد انجمن جهانی مخابرات، اینترنت اشیاء، اینترنت اشیاء باند باریک، فناوری بُرد بلند توان پایین

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن بنار /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /