درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (26) تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات
فایل : 16975.pdf 16975.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، دورکاری، ویروس کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /